Algemene Voorwaarden voor Retraites

Versie 12 juli 2023

1.      Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1.  Door het aanmelden voor een retraite en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2.  De betaling aan Rust in Roerige Tijden dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite te zijn voldaan. Voor een weekendretraite
dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Voor een weekretraite geldt een aanbetaling van 50%, de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk
8 weken voor aanvang van de retraite voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan
8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te
worden. Bij niet tijdige betaling heeft Rust in Roerige Tijden het recht de
reservering te laten vervallen.

1.3.  De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling
of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van de volledige
deelnamekosten.

1.4.  Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid.
Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft
echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een
vervangende sessie of activiteit.

1.5.  Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte
of persoonlijke omstandigheden), dan hebben zij recht op terugbetaling van ten
hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

         Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling
van 50% van deelnamekosten.

         Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling
van 25% van deelnamekosten.

         Tot 1 maand voor aanvang van het programma: geen restitutie
mogelijk.

1.6.  Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar
geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling ook toegestaan, mits
de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van de
retraite aan Rust in Roerige Tijden zijn doorgegeven.

1.7.  Rust in Roerige Tijden heeft het recht een retraite te annuleren
indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers,
ziekte van de organisatoren of overmacht. In geval van annulering door Rust in
Roerige Tijden heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde
deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of
schadevergoeding.

1.8.  Rust in Roerige Tijden heeft het recht om personen zonder opgaaf
van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

 

2.      Aansprakelijkheid

2.1.  Rust in Roerige Tijden zal zorgdragen voor een goed en
fatsoenlijk verloop van de retraites en het verstrekken van de juiste
informatie.

2.2.  Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Rust in
Roerige Tijden is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei
aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch
voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2.3.  Klachten dienen in eerste instantie mondeling te worden geuit
met als doel deze terplekke op te lossen. Indien de klacht blijft bestaan dient
deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Rust in Roerige
Tijden. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

3.      Medische disclaimers

3.1.  De yin yoga, meditatie, voeding en overige activiteiten die Rust
in Roerige Tijden aanbiedt, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter
vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek
lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

3.2.  Klachten (zowel mentaal als fysiek) dienen altijd voorafgaand
aan een retraite gemeld te worden aan de organisatoren. Mogelijk kunnen de organisatoren
de sessies en/of de voeding hierop aanpassen of individuele oefeningen geven
die beter passen.

3.3.  Forceer niets en neem lichamelijke en mentale klachten serieus.

3.4.  Door het aanmelden voor de retraite verklaart de deelnemer af te
zien van claims tegen Rust in Roerige Tijden voor elke blessure en/of schade
die opgelopen zou kunnen worden tijdens een retraite.

 

4.      Wijzigingen in programmering retraites

4.1.  Rust in Roerige Tijden heeft het recht wijzigingen aan te
brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een organisator
wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden het programmaonderdeel niet (meer)
kan verzorgen. Rust in Roerige Tijden zorgt in dat geval voor een professionele
en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang
van de retraite per mail over ingelicht.

 

5.      Huisregels

5.1.  Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig
alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.

5.2.  De organisatoren van de retraites zijn respectvol naar alle
deelnemers en verwachten dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

5.3.  Rust in Roerige Tijden kiest de locaties met zorg uit, om
deelnemers tijdens een retraite een veilige en aangename omgeving te bieden.
Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We
zorgen als groep voor de sfeer en gemoedelijkheid. Eventuele schade wordt op de
veroorzaker verhaald.

5.4.  Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief
gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan
de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Rust in Roerige Tijden, volgt
uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft de deelnemer geen
recht op restitutie van deelnamekosten.

5.5.  Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de
retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Rust in Roerige
Tijden.

5.6.  Door het aanmelden voor een retraite en het betalen van de
deelnamekosten, geeft de deelnemer Rust in Roerige Tijden toestemming voor het maken
van video/film of geluidsopnames gedurende de retraite en dat deze geplaatst
mogen worden op social media en gebruikt mogen worden voor andere promotie
doeleinden door Rust in Roerige Tijden.

 

6.      Verzekering

6.1.  Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor (medische)
noodgevallen en annulering van je reis.

6.2.  Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze
verplichting, komen volledig voor rekening van de deelnemer.

 

 

Neem bij vragen over de algemene voorwaarden contact op via corine@rustinroerigetijden.nl

Chat openen
1
Waar kan ik je mee helpen?
WhatsApp met Corine
Hey, welkom!
Heb je een vraag? Laat het me weten.