Algemene Voorwaarden Overig

Versie 12 juli 2023


1.      Definities

1.1.    Mijn naam is Corine de Jager – Wooning en met mijn bedrijf Rust in Roerige Tijden help ik mensen in roerige tijden om rust te vinden in zichzelf. Dit doe ik via de diensten die ik uitvoer, zoals (niet uitsluitend): het jaarprogramma, het online membership, persoonlijk trajecten, 1 op 1 sessies, retraites en andere events. Transparantie en duidelijkheid zijn voor mij belangrijk. Als iets niet duidelijk is, of als je ergens mee zit, neem dan ook zeker even contact met mij op. Dit kan via corine@rustinroerigetijden.nl of op 06 4613 7771. De actuele algemene informatie vind je op www.rustinroerigetijden.nl.

1.2.    Lees je “ik” of “mij(n)”, dan verwijst dit naar de eenmanszaak Rust in Roerige Tijden, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer het KvK nummer 81457332. Het BTW-nummer is NL003567188B53.

1.3.    Lees je “jij” of “jouw” dan is dit van toepassing op jou als klant; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rust in Roerige Tijden een overeenkomst is aangegaan.

1.4.   Met “wij” verwijs ik in deze voorwaarden naar jou als klant en mijzelf als opdrachtnemer.

1.5.    Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hierna opgenomen.

1.6.   Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rust in Roerige Tijden en de klant voor wie Rust In Roerige Tijden de dienst zal uitvoeren.

1.7.    Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden alle communicatie verstaan per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

 

2.     Waar kies je voor?

2.1.    Mijn actuele aanbod vind je op mijn website www.rustinroerigetijden.nl.

2.2.   Je kunt jouw keuze direct aanschaffen via mijn website. Wanneer je klikt op de knop “Bestelling plaatsen”, plaats je een bindende bestelling en ontvang je daarna van mij een mail waarin ik jouw bestelling bevestig (“de orderbevestiging”). 

2.3.   Soms ontstaat een aanbod spontaan in het moment en staat deze niet op onder mijn aanbod op mijn website, maar alleen bij de cash-out. Ook kan het voorkomen dat het aanbod dat via mijn website wordt aangeboden, (tijdelijk) niet-verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld omdat mijn agenda al is volgeboekt met sessies. In dit geval zal ik je hierover berichten.

2.4.   Op mijn website (of via de mail) kan je ook lezen wat jouw investering zal zijn en wat je van mij mag verwachten. Hoewel ik mijn aanbod zo nauwkeurig mogelijk omschrijf, zodat ik de juiste verwachtingen schep, kan het voorkomen dat mijn aanbod een keer een “foutje” bevat. Als het een duidelijke fout betreft (in de juridische wereld ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke verschrijving” genoemd) kan ik hier niet aan worden gebonden.

 

3.     Zelf je verantwoordelijkheid nemen

3.1.    Voor jouw proces is het van belang dat je jouw verantwoordelijkheid neemt, ook in onze samenwerking. Voelt er iets niet goed tijdens een 1 op 1? Laat het me weten. Loop je vast tijdens een programma? Communiceer dit dan op tijd.

 

Aan de slag

4.     Onze samenwerking

4.1.   Mooi dat je akkoord bent en we gaan samenwerken! Het is goed om te dat ik mijn (online) diensten altijd op basis van een inspanningsverbintenis lever. Ik doe mijn uiterste best voor jou en tijdens onze tijd samen, mag je mijn volledige aandacht verwachten. Het garanderen van resultaten doe ik daarentegen niet.

4.2.   Het aanbod dat je bij mij afneemt is persoonsgebonden. Jij mag een online sessie of programma dus niet delen met anderen, door het verstrekken van jouw inlogcodes of de link. Met “anderen” bedoel ik ook werknemers. Indien ik vermoed dat jij de inhoud met derden deelt of hebt gedeeld, mag ik besluiten om jou de (verdere) toegang te ontzeggen.

4.3.   Het is niet toegestaan de identiteit van een andere deelnemer bekend te maken zonder diens toestemming. Informatie die tijdens een sessie, event of programma wordt gedeeld, zal vertrouwelijk worden behandeld. Ik wil namelijk een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers.

4.4.  Jij krijgt toegang tot een online dienst/product zolang deze online staat. Heb je toegang gekregen tot een online community? Dan krijg je toegang tot deze community zolang de community bestaat.

4.5.   Ik mag de (inhoud van) online dienst/product op elk gewenst moment wijzigen en/of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding. Ik kan er bovendien voor kiezen om een dienst/product – tijdelijk – buiten gebruik te stellen, indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.

4.6.  Wanneer je te laat komt voor een online/offline 1 op 1 of ander soort sessie of event, wordt deze ingekort.

4.7.   Heb je een geldige reden om een sessie te verzetten? Laat mij dit dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur van tevoren, weten door mij een appje te sturen op 06 4613 7771 en een e-mail te sturen naar corine@rustinroerigetijden.nl. Als je een sessie mist zonder mij tenminste 48 uur van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, zal de sessie door mij geannuleerd worden en kan deze niet opnieuw worden ingepland. Restitutie is niet mogelijk.

4.8.  Bij elektronische communicatie kan niet worden uitgesloten dat derden kennis kunnen nemen van onze sessie (en de inhoud daarvan). Wees voorzichtig met de informatie die je deelt.

4.9.  Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een groepsprogramma of event, zal dit geen doorgang vinden. Ik laat jou dit in ieder geval 7 dagen van tevoren weten. Natuurlijk zal ik het al door jou betaalde bedrag restitueren (binnen 14 dagen).

4.10. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, data, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, opdrachten, en alle andere verstrekte materialen, berusten uitsluitend bij mij en/of mijn licentiegevers. Ik verleen jou hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de inhoud te gebruiken voor persoonlijke studiedoeleinden als onderdeel van het programma dat je bij mij volgt. Het is jou niet toegestaan deze software, gegevens, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, opdrachten, en enig ander materiaal te verveelvoudigen en/of te kopiëren, zonder mijn schriftelijke toestemming.

4.11. Je geeft mij toestemming om jouw bedrijfsnaam, merk en/of logo te gebruiken voor mijn promotionele activiteiten. Ook geef je mij toestemming voor het maken van foto/geluid/videomateriaal gedurende sessies, waarbij jij niet hoorbaar en niet herkenbaar in beeld bent, om te gebruiken voor promotie doeleinden door Rust in Roerige Tijden. Uiteraard overleg ik dit even met je.

 

5.     Verwachtingen afstemmen

5.1.    Het effect van wat we doen hangt naast mijn inzet samen met jouw eigen inzet. Je hebt als autonoom persoon zelf een verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen, tijd te maken voor je proces en waar nodig actie te ondernemen en opgedane kennis en ervaringen in jouw dagelijks leven toe te passen. Ik hou van open en eerlijke communicatie. De kracht van wat wij samen doen, is namelijk in grote mate afhankelijk van de mate van openheid en vertrouwen tussen jou en mij en van jou met jezelf. Zo moedig ik je aan om zo open mogelijk te communiceren wat jouw behoeftes zijn, wat je van mij verwacht en wat je bezighoudt.

 

 

 

Afscheid nemen

 

6.     Annuleren 

6.1.   Wil je het jaarprogramma annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

6.1.1. Tot twee weken voor aanvang van jouw start van het jaarprogramma kun je kosteloos annuleren. Hierna ben je de volledige prijs voor het programma verschuldigd (annuleren is dan niet meer mogelijk).

6.2.   Wil je een 1 op 1 sessie sessie annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

6.2.1. Als je een 1 op 1 sessie wil verplaatsen of annuleren, moet je dit uiterlijk 48 uur voor aanvang aan mij laten weten. Binnen 48 uur geannuleerd, of is er sprake van een no show? Dan wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht en kan je de sessie niet meer inhalen.

6.3.   Wil je het Membership annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

6.3.1. Tot 2 weken voor aanvang van jouw start van het Membership kun je kosteloos annuleren. Hierna betaal je de maandelijkse prijs voor het Membership van die maand, waarna je automatisch uitgeschreven zal zijn.

6.4.  Heb je een online programma aangeschaft?

6.4.1.Annuleren is niet mogelijk voor online programma’s. Als ondernemer heb je ook geen recht om de overeenkomst, na totstandkoming, te ontbinden (“herroepingsrecht”).

6.5.   Als opdrachtnemer heb ik het recht om de overeenkomst tussentijds te annuleren, indien ik dit wenselijk acht (bijvoorbeeld als de samenwerking niet goed blijkt te gaan). Hiervoor ben ik niet schadeplichtig.

 

7.      Waar bestaat jouw investering uit?

7.1.    Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (die je op de website kunt terugvinden of die we samen hebben afgesproken) en eventuele extra (on)kosten die ik moet maken om voor jou de juiste ervaring te kunnen creëren.

7.2.   Hebben we een vooruitbetaling afgesproken? Dan begin ik met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.

7.3.    Als de investering op voorhand te groot is voor je, maar we beiden aanvoelen dat het traject op dit moment de juiste keuze is, kan je in overleg in termijnen betalen.

7.4.   Indien je niet op tijd betaalt, zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zal ik helaas wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening brengen. 

8.     Mijn prijzen kunnen veranderen

8.1.   Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Hierover zal ik je via e-mail informeren. Ik zal mijn prijzen niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief.

 

Teleurstellingen (voorkomen)

 

9.     Klacht indienen

9.1.   Heb je een klacht? Dat vind ik heel vervelend. Laat het mij zo snel mogelijk weten, het liefst door me te bellen, zodat we het erover kunnen hebben. Daarnaast kan dit door een e-mail te sturen naar corine@rustinroerigetijden.nl. Ik waardeer het als je een klacht over een 1 op 1 sessie of een retraite op het moment of de dag zelf meldt, zodat ik direct kan reageren.

9.2.   Wanneer ik het met je eens ben, zal ik natuurlijk zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.

 

10.  Mijn beperkte aansprakelijkheid

10.1. Het kan altijd gebeuren dat er iets verkeerd gaat of misschien verloopt het allemaal wel heel anders dan verwacht. De aard van mijn werkzaamheden, maakt het lastig om precies te voorspellen hoe een sessie eruit zal komen te zien. Zo kunnen er bijvoorbeeld tijdens de sessies zaken loskomen, die best pittig kunnen aanvoelen. Ik vind het belangrijk dat je hier bewust van bent.

10.2.  Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden).

10.3.  Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening.

10.4. Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding de afgesproken prijs voor de opdracht, met een maximum van €1.000,-. Deze beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

10.5.  Iedere vordering en/of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

 

11.   Als we er echt niet uitkomen

11.1.  Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.

11.2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

 

Tot slot

 

12.   Geheimhouding

12.1. We zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die we in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen.

12.2.  We zullen over en weer de vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover we de beschikking hebben.

12.3.  Ik zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

12.4.  Zie ook het privacy reglement van Rust in Roerige Tijden, te vinden op de website.

 

13.   Overmacht

13.1. Is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld omdat ik ziek ben? Dan ben ik niet verplicht mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen.

 

14.  Wijzigen van mijn voorwaarden

14.1. Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. In geval van een grote wijziging, stel ik je hierover op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent.

 

15.   Overige bepalingen 

15.1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.

15.2.  Ik mag besluiten om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing op onze overeenkomst.

 

 

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met mij op.

Chat openen
1
Waar kan ik je mee helpen?
WhatsApp met Corine
Hey, welkom!
Heb je een vraag? Laat het me weten.